1

Συστηθείτε

«ΣΥΣΤΗΘΗΚΑΤΕ;»

Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου1, το οποίο θεσπίσθηκε διεθνώς σε μια προσπάθεια να προληφθεί η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για το ξέπλυμα χρήματος, που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να ζητούν από τους συναλλασσόμενους συγκεκριμένα έγγραφα, που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους.

Σε εφαρμογή αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου, τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να μην πραγματοποιούν καμία συναλλαγή, αν δεν έχουν προηγουμένως πιστοποιήσει και επαληθεύσει την ταυτότητα του συναλλασσομένου. Έχουν, επίσης, την υποχρέωση να ζητούν από την πελατεία τους στοιχεία. Για το λόγο αυτό, όταν το πιστωτικό ίδρυμα ζητά τα στοιχεία σας για μια συναλλαγή ή για την έναρξη ή τη συνέχιση της συναλλακτική σας σχέσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι εφαρμόζει τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά.

Τα έγγραφα πρέπει να επιδεικνύονται πρωτότυπα και τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να τηρούν αντίγραφα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την πιστοποίηση των στοιχείων ενός πελάτη είναι ενδεικτικά τα παρακάτω, ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ανάλογα με το είδος της συναλλαγής ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετα στοιχεία:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ
1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
2. Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Εκδούσα αρχή
4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης

 

· Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
· Διαβατήριο σε ισχύ
· Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις
· Πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο προκύπτει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ημερομηνία γέννησης (μόνο για ανηλίκους και εφόσον δεν έχει εκδοθεί ΔελτίοΤαυτότητας ή διαβατήριο το οποίο βρίσκεται σε ισχύ)

 

5. Εισοδήματα πελάτη
6. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

 

· Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα)
· Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου (για νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες)
· Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (εφόσον δεν υπάρχει ένα από τα δύο ανωτέρω έγγραφα)

 

 

7. Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
8. Τηλέφωνο επικοινωνίας

 

· Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
· Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΥΟ)

 

9. Ασκούμενο Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση

 

· Επαγγελματική ταυτότητα
· Ισχύουσα άδεια παραμονής αλλοδαπού
· Βεβαίωση του εργοδότη
· Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
· Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
· Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα

 

10. Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη

 

Προκειμένου να θεωρηθούν «κάτοικοι» πολίτες άλλης χώρας, που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής.

Για τους «μη κατοίκους» (δηλαδή συναλλασσόμενους, των οποίων ο συνήθης τόπος διαμονής είναι εκτός Ελλάδος), εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες και ζητούνται οι ίδιες πληροφορίες.

Ειδικότερα ως έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας «μη κατοίκων», μπορεί να προσκομιστεί διαβατήριο σε ισχύ και, αν υπάρχει, Δελτίο Ταυτότητας που έχει εκδοθεί στη χώρα προέλευσης, ενώ απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού κατοικίας σε ετήσια βάση.

Τα απαιτούμενα επιβεβαιωτικά έγγραφα μπορούν να προσκομιστούν σε οποιοδήποτε Κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

1Νόμος 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139/30-7-2018)

Από το Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με ρητή διάταξη της υπ΄αριθμ. 2652/2012 Πράξης Διοικητή της Τράπεζας τη Ελλάδος :

  • τα εισοδήματα πελάτη-φυσικού προσώπου επαληθεύονται βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος και
  • του πελάτη-νομικού προσώπου επαληθεύονται βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου) πλην των περιπτώσεων των μη υποχρεών σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Σ.