1

ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2% ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α.

Εισπράττονται αποκλειστικά από το Τ.Π.&Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία και Καταστήματα) και από τα Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν σε συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ.

• με μετρητά ή με ιδιωτική επιταγή του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή της εταιρίας ή με τραπεζική επιταγή  σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων στην Κεντρική Υπηρεσία και Καταστήματα
• για ποσά άνω των 100€ μόνον με τραπεζική επιταγή  σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων στα Γραφεία Παρακαταθηκών
• συνοδεία σχετικής λίστας τιμολογίων (βλ. υπόδειγμα λίστας) και
• με προθεσμία* πληρωμής την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή Εταιρείας

* Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή τους επί ποινής (προσαύξησης) 1% ανά μήνα καθυστέρησης.