Οργανόγραμμα

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών.

Αποστολή του είναι:

Η αποκλειστική φύλαξη και διαχείριση των κάθε μορφής οριζομένων από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις παρακαταθηκών (χρηματικών, τελωνειακών, αυτουσίων κ.λ.π)

Η στήριξη της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης μέσω χορήγησης δανείων προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού συνδέσμους και ενώσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ των Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ και δημόσιους φορείς, με σκοπούς κυρίως την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας

Η εξυπηρέτηση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος με την αποδοχή πάσης φύσεως υποχρεωτικών καταθέσεων, την φύλαξη και διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων και λοιπών οργανισμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, την περιορισμένη αποδοχή καταθέσεων, τη μίσθωση θυρίδων καθώς και την παρακολούθηση της αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων στεγαστικού τομέα.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Δημήτριος Σταμάτης του Ιωάννη
Αναπληρωτής Πρόεδρος Νικόλαος Φωτίου του Αντωνίου
Μέλη Ιουλία Αρμάγου του Γεωργίου

Νικόλαος Χατζηεργάτης του Γεωργίου

Δημήτριος Τσιαντής του Στεφάνου

Βασίλειος Πολυμερόπουλος του Κωνσταντίνου

Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη

Ελένη Χαριτάκη του Μιχαήλ

Λεωνίδας Ζώννιος του Αριστοτέλη

Γεώργιος Παπαπαύλου του Αναστασίου

Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης του Ευαγγέλου

Αναπληρωματικά Μέλη
Ευτυχία Γρατσία του Εμμανουήλ

Μαρία Νίκου του Θωμά

Ιωάννης Μουράτογλου του Παντελή

Βασίλειος Πέτσας του Παναγιώτη

Ιωάννης Καλλές του Νικολάου

Γεώργιος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη

Αντώνιος Ασπράς του Εμμανουήλ

Αικατερίνη Αναστασοπούλου του Νικολάου

Ευάγγελος Πέππας του Βασιλείου

Γενική Διευθύντρια Δήμητρα Ασημάκη του Στυλιανού

Κεντρική Υπηρεσία

Ακαδημίας 40

ΑΘΗΝΑ 101 74

Τηλ. Κέντρο : 213 2116100

FAX: 210 3609545

Διευθύνσεις
Δ1 Διοικητικού

Προϊστάμενος: 2132116205
Τμήμα Διοικ. Προσ/κου: 2132116202
Τμήμα Γραμμ. & Αρχείου: 2132116187
Τμήμα ΠΑΡΑΚ. Δικογρ. & Νομ/σεων: 2132116342
Τμήμα Ασφάλειας & Πολ. Σχεδίασης: 2132116484

Δ2 Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος: 2132116426
Τμήμα Μισθοδοσίας: 2132116424
Τμήμα Ακίνητης & Κινητής Περιουσίας: 2132116425
Τμήμα Προμηθειών: 2132116427
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού: 2132116428

Δ3 Χρηματικών Παρακαταθηκών

Προϊστάμενος: 2132116140
Τμήμα Σύστασης Χρημ. Παρακαταθηκών: 2132116138
Τμήμα Σύστασης Χρημ. Παρακαταθηκών: 2132116121, 122
Τμήμα Απόδοσης Χρημ. Παρακαταθηκών: 2132116132, 447
Τμήμα Απόδοσης Χρημ. Παρακαταθηκών: 2132116114, 115, 116

Δ4 Ειδικών Παρακαταθηκών

Προϊστάμενος: 2132116125
Τμήμα ΣΥΣΤ. ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ Παρακαταθηκών: 2132116126
Τμήμα ΑΠΟΔ. ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ Παρακαταθηκών: 2132116129
Τμήμα ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΕΛΩΝ. ΠΑΡ/ΚΩΝ Κ.Υ. & ΠΑΡ/ΚΩΝ Π.Υ.: 2132116128

Δ5-Δ6 Εξυπηρέτηση Στεγαστικών Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών

Για να καλέσετε οποιοδήποτε τηλέφωνο, πληκτρολογήστε 213.21.16….  συμπληρώνοντας τον τριψήφιο αριθμό όπως περιγράφεται παρακάτω.

  • Διευθυντής Στεγαστικών Δανείων και Ειδικών Κατηγοριών τηλ. 2132116248
  • Προϊστάμενος Δικαστικών Διακανονισμών, Ν. Κατσέλη τηλ. 2132116270
  • Τμήμα Δικαστικών Διακανονισμών, Ν. Κατσέλη τηλ. 2132116289, 475
  • Προϊστάμενος Ρυθμίσεων τηλ. 2132116285
  • Τμήμα Ρυθμίσεων τηλ. 2132116273, 280, 478, 271, 295, 472
  • Προϊστάμενος Εισπράξεων 2132116240
  • Τμήμα Εισπράξεων 2132116247, 275, 288, 489
  • Προϊστάμενος Εκκαθάρισης Λογαριασμών 2132116292
  • Τμήμα Εκκαθάρισης Λογαριασμών 2132116214, 287, 296

Δ7 Δανείων Τ.Ν. & Π.Α., Ν.Π.

Προϊστάμενος: 2132116434
Τμήμα Δανείων Τοπικής, Νομαρχ. & Περιφ. Αυτοδιοίκησης: 2132116221
Τμήμα Δανείων ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Τ.Ν. & Π.Α. & ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ: 2132116227
Τμήμα Απόδοσης Προϊόντος Δανείων: 2132116218
Τμήμα Εξυπηρέτησης Δανείων: 2132116216

Δ8 Απαλλοτριώσεων

Προϊστάμενος: 2132116360
Τμήμα Α’ Απαλλοτριώσεων: 2132116331
Τμήμα Β’ Απαλλοτριώσεων: 2132116356
Τμήμα Γ’ Απαλλοτριώσεων: 2132116330
Τμήμα Δ’ Απαλλοτριώσεων: 2132116357

Δ9 Καταθέσεων

Προϊστάμενος: 2132116493
Τμήμα Κεφαλαίων Νομικών Προσώπων: 2132116165, 166
Τμήμα Κεφ. Οργ/σμών Τ.Ν. & Π.Α. & Λοιπ. Λογ/σμών: 2132116159, 160, 167
Escrow Accounts: 2132116172, 173, 175
Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης: 2132116487

Δ10 Ταμειακή

Προϊστάμενος: 2132116484
Τμήμα Εκμίσθωσης Θυρίδων & Εποπτ. Διαχ. Αυτ. Παρ/κων:
Τμήμα Γ’ Καταθέσεων & Ειδικών Λογαριασμών: 2132116162
Τμήμα Κεντρικού Ταμείου: 2132116157

Δ11 Λογιστηρίου

Προϊστάμενος: 2132116326
Τμήμα Γενικού Λογιστηρίου: 2132116323
Τμήμα Αναλυτικών Καθολικών: 2132116313
Τμήμα Συμψηφισμού: 2132116301

Δ12 Οργάνωσης & Προγραμματισμού

Προϊστάμενος: 2132116195
Τμήμα Προγραμματισμού: 2132116197
Τμήμα Οργάνωσης & Μελετών: 2132116199

Δ13 Είσπραξης Εσόδων

Προϊστάμενος: 2132116263
Τμήμα Είσπραξης Εσόδων: 2132116257
Τμήμα Διοικητικής Εκτέλεσης: 2132116261

Δ14 Πληροφορικής

Προϊστάμενος: 2132116404
Τμήμα Ανάλυσης & Προγρ. Δανείων & Λοιπ. Πιστωτ. Εργασιών: 2132116414
Τμήμα Ανάλυσης & Προγρ. Παρ/κων & Λοιπ. Καταθέσεων: 2132116411
Τμήμα Ανάλυσης & Προγρ. Λοιπών Υπηρεσιών & Δικτ. Κατ/των: 2132116406
Τμήμα Μελετών & Λειτουργίας Η/Υ & Βοηθητικών Μηχαν/των: 2132116456
Τμήμα Εκμετάλλευσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών: 2132116391

Δ15 Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος: 2132116463
Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών: 2132116467
Τμήμα Κατασκευών Συντήρησης: 2132116462

Δ16 Επιθεώρησης

Προϊστάμενος: 2132116461
Επιθεωρητές: 2132116460, 480, 481, 482
Τμήμα Γραμματείας Επιθεώρησης: 2132116465

 

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Καταστήματα

Πειραιά

Δραγάτση 12, Πλατεία Κοραή
Τ.Κ. 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 2132125349, 2132125350

Θεσ/νίκης

Ερμού & Καρόλου Ντήλ 35
Τ.Κ. 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ. : 2313336800, 2313336888

Πάτρας

Αγ. Ανδρέου 6
Τ.Κ. 262 23 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. : 2613623100, 2613623125

Γραφεία Παρακαταθηκών
Λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), & στα Γραφεία Διαχείρισης Τελωνειακών Παρακαταθηκών που λειτουργούν στα Τελωνεία Αθήνας, Πάτρας, Θεσ/νίκης και στον Αερολιμένα Αθήνας.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων