Το Τ.Π.& Δανείων δημοσιεύει τα APIs της PSD2 σε προστατευμένο περιβάλλον

Το Τ.Π.& Δανείων ανακοινώνει την εκκίνηση υλοποίησης της Δεύτερης Οδηγίας πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (PSD2) με την ταυτόχρονη λειτουργία και δημοσίευση των σχετικών διεπαφών (API) σε καθεστώς Sandbox.

Τα APIs του Τ.Π.& Δανείων θα βρίσκονται σε περιβάλλον Sandbox (Προστατευμένο περιβάλλον) για τους επόμενους τρεις μήνες όπως ορίζουν οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και θα είναι διαθέσιμα για δοκιμές από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος (TTPs). Ο σύνδεσμος για τους developers είναι διαθέσιμος από τη σχετική σελίδα του Ταμείου στην διεύθυνση https://tpdpsd2-adminnatechgr-dev.developer.eu.apiconnect.ibmcloud.com/. Στη εν λόγω σελίδα υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που πρόκειται να προσφερθούν με τις νέες διεπαφές, γενική ενημέρωση για τη Δεύτερη Οδηγία πληρωμών (PSD2) και τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς επίσης και σχετικά τεχνικά έντυπα με σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων μερών.

Η εν λόγω εξέλιξη βρίσκεται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Τ.Π.& Δανείων για εναρμόνιση με τις σύγχρονες επιταγές του ψηφιακού μετασχηματισμού του Τραπεζικού τομέα.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων